Ocelové protipožární dveře

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY A OBCHODNÍ PARTNERY

ve smyslu a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

Při našem podnikání klademe velký důraz na ochranu osobních údajů a sleduje veškeré dostupné informace týkající se ochrany osobních údajů, následně se snaží maximálně chránit osobní údaje všech svých obchodních partnerů. Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů informovat o ochraně osobních údajů v naší společnosti, včetně toho, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jak je získáváme, uchováváme a dále jak tyto zpracováváme v souvislosti s objednávkami, uzavřenými smlouvami s Vámi jako s obchodními partnery, dále ve spojení s dodávkami zboží a služeb, provozem internetových stránek, a jak s těmito nakládáme, a jak tyto chráníme.

OBECNĚ

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy Vás, pokud jste podnikající fyzickou osobou, a/nebo Vašich zaměstnanců pokud jste taktéž právnickou osobou podnikající a máte své vlastní zaměstnance a spolupracovníky včetně vedení Vaší společnosti. Veškeré služby, které poskytujeme, jsou určeny pro Vás jakožto našeho odběratele či dodavatele, který jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a/nebo při výkonu svého povolání pro svého zaměstnavatele, který je našim odběratelem nebo dodavatelem (dále jen „odběratel“ a/nebo „dodavatel“ nebo též „vy“).

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat Vás o

* tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

* o vašich právech, jak a jakými prostředky je můžete uplatňovat

* na koho se můžete obrátit v případě, že máte pochybnosti, jak můžete zpracování ovlivnit

Doporučujeme Vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Při plnění smluvního vztahu s našimi obchodními partnery (je-li obchodním partnerem fyzická osoba, případně dochází-li ke zpracování osobních údajů fyzických osob zastupujících obchodního partnera, právnickou osobu) mohou být naší společnosti zpracovávány osobní údaje zejména pro tyto účely:

* Plnění smluvního vztahu;

* Plnění zákonných povinností;

* Vymáhání pohledávek;

* Ochrana vlastních nároků a obrana v případném sporu;

* Poskytování služeb a/či jiných plnění;

* Vyřizování reklamací;

* Zákaznická podpora;

* Zasílání nabídek dalších produktů a služeb;

* Marketingová komunikace vůči zákazníkům;

* Komunikace s právnickou osobou prostřednictvím nominovaných osob;

* Plnění ostatních zákonných povinností

Přesná specifikace účelů zpracování je nedílnou součástí dokumentu Souhlas se zpracováním osobních údajů, který je jako samostatný dokument nedílnou součástí smlouvy, která je uzavírána s obchodními partnery.

Zpracovávané osobní údaje

Naše společnost zpracovává obecně následující kategorie osobních údajů:

* Identifikační osobní údaje;

* Kontaktní údaje;

* Údaje o bankovním spojení;

a to dle účelu, pro který osobní údaje od subjektu osobních údajů získala. V případě těsnější spolupráce s odběrateli a dodavateli je dále přesná specifikace zpracovávaných osobních údajů nedílnou součástí dokumentu Souhlas se zpracováním osobních údajů jakožto samostatná a nedílná součást uzavírané smlouvy s obchodními partnery. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně. Osobní údaje jsou následně zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplněné jednotlivých účelů zpracování.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se společností, popř. jiné údaje, které společnost obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije společnost za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že společnost bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je odpovědný za řádné poučení o zpracování osobních údajů společností svých zaměstnanců, zákazníků a dalších fyzických osob podílejících se na straně obchodního partnera na spolupráci se společností. Dodavatelé společnost jsou vždy informováni o Zásadách zpracování osobních údajů pro obchodní partnery.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

BB kovo s.r.o.

Skomelno 3, 338 28 Radnice

IČ: 29107903

Petr Boháč

Tel.: +420 775 748 576

Email: bohac@bbkovo.cz

Aktuální kontaktní údaje naleznete na : www.bbkovo.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně společnost správce osobních údajů se rozhodla pro pověření osoby odpovědné za ochranu osobních údajů a osobu, která je osobou kontaktní pro subjekty osobních údajů k jejich dotazům a požadavkům:

Martina Vaňková 

Tel: 775 748 579

Email: vankova@bbkovo.cz

Tato osoba je pověřená vyřizováním všech Vašich dotazů a připomínek, které se týkají dotazů, a je osobou proškolenou k vyřízení všech záležitostí týkajících se ochrany osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že tato kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů se může v budoucnosti změnit. Aktuální kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů můžete vždy nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů. Aktuální Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti na následujícím odkazu: www.bbkovo.cz

Marketingová komunikace

V případě, že nám udělíte konkrétní souhlas, budou vaše osobní údaje využívány pro zasílání obchodních sdělení související s produkty společnosti.

Potvrzením toho, že chcete dostávat marketingová sdělení, souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat a třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení obchodu, a služeb. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

Rozsahem zpracovávaných údajů je: jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo. Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení, a to na základě vámi uděleného souhlasu. Údaje uchováváme po dobu trvání uděleného souhlasu, tedy po dobu 5 let.

Zpracování fotografií a videozáznamů

V případě, že nám k takovému zpracování udělíte souhlas, budeme oprávněni zpracovávat fotografie a videozáznamy, případně další údaje v tomto souhlasu vymezené, a to za účely blíže vymezenými v uděleném souhlasu s jejich pořízením a zpracováním. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním). Při zpracování fotografií a videozáznamů využíváme vaše následující osobní údaje: fotografie a/nebo videozáznamy zachycující vaši osobu, případně i spolu s uvedením vašeho jména, příjmení a pracovní pozice. Zpracování vašich osobních údajů probíhá za účelem marketingu a záznamu v provedených realizací našich služeb. Údaje uchováváme po dobu trvání uděleného souhlasu, tedy po dobu 3 let.

Zabezpečení dat

Byla provedena a jsou udržována nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud uplatníte jakékoliv své právo dle tohoto poučení, či výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, můžete nás kontaktovat prostřednictvím E-mailu bohac@bbkovo.cz

Pokud budete svá práva uplatňovat, můžeme vás požádat o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům, nebo fotografií a videozáznamů), který jste nám poskytli.

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. Pro opravu údajů nás kontaktujte nás prosím prostřednictvím našich internetových stránek na následujícím odkazu: www.bbkovo.cz

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas nebo pokud to bude vyžadovat zákon.

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely nebo fotografií a videozáznamů) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu: bohac@bbkovo.cz

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Pokud to budete požadovat, můžeme některé vaše osobní údaje (zejména tedy ty údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo vašeho souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme.

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Tímto vás zároveň informujeme, že průběžně budou tyto Zásady ochrany osobních údajů upravovány či aktualizovány dle aktuálních požadavků a v souladu s platnou legislativou.

Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: www.bbkovo.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné počínaje dnem 25.5.2018.

Ve Skomelnu dne 24.5.2018

Kontaktní formulář

BBkovo ikona 30 let

30 let na trhu

BBkovo ikona na míru

výroba na míru

BBkovo ikona komplexní řešení

komplexní služby

BBkovo ikona 5 let certifikace

certifikace