Ocelové protipožární dveře

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

               (dále jen „VOP“)

 1. Platnost VOP
  1. Předmět, obsah. Tyto VOP upravují podmínky provedení Díla a poskytování Služeb ze strany společnosti:

 

 1. Pojmy 

2.1. Dílo. Dílem se v těchto VOP rozumí činnost, spočívající ve zhotovení, montáži, odstranění, případně  údržbě věci (věcí), provedení opravy, nebo úpravy určité věci, nebo činnost směřující k jinému výsledku takové činnosti, kterou se Smlouvou o Dílo zavazuje Zhotovitel provést pro Objednatele a Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za provedení Díla. 

 

2.2.Služba. Službou se v těchto VOP rozumí plnění, které se Smlouvou Dodavatel zavazuje poskytnout Objednateli a zároveň převést na Objednatele vlastnické právo k případným hmotným a nehmotným složkám Díla a Objednatel se zavazuje plnění přijmout a převzít hmotné věci a hmotné nosiče nehmotných věcí tvořící jeho složky a zaplatit za poskytnutou Službu Dodavateli cenu. 

 

2.3. Doručení. Doručením dle těchto VOP se rozumí doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo doručení do datové schránky, případně též osobní doručení potvrzené oběma stranami. Není-li uvedeno výslovně jinak, platí, že veškerá oznámení dle těchto VOP mají být písemná a doručena některým ze způsobů uvedených shora. 

 

2.4. Dodavatel: za dodavatele dle těchto VOP se rozumí vždy minimálně jedna ze společností uvedených shora čl. 1 těchto VOP, a to vždy podle konkrétního ustanovení na objednávce a/nebo Smlouvě o Dílo/Smlouvě o poskytování služeb uzavřené postupem dle ust. 3.1 těchto VOP. Objednatel: Objednatelem se rozumí vždy strana uzavírající smlouvu či objednávku s jednou ze společností uvedených shora v čl. I. těchto VOP za účelem plnění ze smlouvy o dílo/ze smlouvy na poskytování služeb.

 

2.5 Podstatné porušení povinností. Za podstatné porušení povinností stanovených Smlouvou o Dílo/Smlouvou o poskytování služeb a/nebo těmito VOP se považuje zejména prodlení na straně Zhotovitele se splněním povinnosti: 

 1. a) včas a řádně a předat Dílo/ včas a řádně poskytnout Služby Objednateli; 
 2. b) vyplývající z odpovědnosti za vady Díla/Služeb.

Na straně Objednatele se za podstatné porušení povinností stanovených Smlouvou o Dílo/Smlouvou o poskytování služeb a/nebo těmito VOP považuje zejména 

a)nedodání exponátů, písemných podkladů potřebných ke zhotovení Díla/provedení Služby

b)nesoučinnost s Dodavatelem za účelem provádění Díla/Služby (nepředání podkladů, potřebných grafických znázornění apod.)

 

2.6 a)Smlouva o Dílo. Smlouvou o Dílo se rozumí smlouva o Dílo uzavřená dle části 3. těchto VOP. 

 1. b) Smlouva o poskytování služeb. Smlouvou o poskytování služeb se rozumí smlouva uzavřená postupem dle části 3. těchto VOP.

 

2.7 Smluvní pokuty. Veškeré smluvní pokuty dle těchto VOP jsou vždy splatné do 15 dnů od Doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní straně.

 

 1. Uzavření Smlouvy o dílo/Smlouvy o poskytování služeb

3.1 Uzavření Smlouvy. Návrhem Smlouvy je písemná objednávka Objednatele. která musí být prokazatelně Doručena Zhotoviteli. K uzavření Smlouvy o Dílo dojde Doručením Zhotovitelem písemně potvrzené a podepsané objednávky Objednateli, a to i v případě, že dojde ze strany Zhotovitele k provedení nepodstatných změn či doplnění. 

3.2 Lhůta pro přijetí, odvolání objednávky. Zhotovitel je povinen Doručenou objednávku ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejího Doručení písemně potvrdit a Doručit Objednateli nebo v této lhůtě oznámit Objednateli, že objednávku odmítá. Potvrzení a odmítnutí objednávky musí být učiněno v písemné formě, podepsáno a Doručeno Objednateli. 

  1. Předsmluvní ujednání. Veškerá předsmluvní jednání (dotazy, poptávky na technické řešení, cenu, termíny, výzvy do výběrových řízení, nabídky zhotovitele apod.) nezavazují k uzavření smlouvy. Předsmluvní odpovědnost dle §1728-1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, při uzavírání smluv se vylučuje.

 

 1. Jakost, provedení Díla/Služeb

4.1. Jakost, kvalita a provedení Díla/Služeb

 1. a) Zhotovitel je držitelem platného ISO, které je určující pro standardy Díla/Služeb Zhotovitele. Dále dílo musí odpovídat ujednaným podmínkám, resp. grafickému znázornění Díla (odsouhlasené vizualizaci/půdorysu Díla či výkresové dokumentaci, která byla součástí Objednávky), které je odsouhlaseno mezi obě smluvními stranami. Dílo musí vyhovovat účelu, pro který je prováděno. 

 

 1. b) Služby musí být poskytnuty v souladu se  závaznými právními předpisy, technickými požadavky a technickými a bezpečnostními normami, které se na poskytování Služeb aplikují. Hmotné složky Služeb musí plně vyhovovat účelu, pro který jsou jako součást Služeb dodávány. 

 

4.3. Zabalení, zajištění a opatření předmětu Díla. Pro případnou přepravu je Zhotovitel povinen na své náklady předmět Díla zabalit, zajistit, vyjma zajištění dopravy exponátů, kterou je povinen zajistit Objednatel na své vlastní náklady tak, aby nedošlo k prodlení s dokončením díla včetně předání, v případě, že tyto exponáty jsou zapotřebí pro zabudování do samotné expozice. V případě prodlení na straně Objednatele se splněním povinností dle tohoto ustanovení neodpovídá   Zhotovitel za prodlení s dokončením a předáním Díla/poskytnutím Služby ve sjednaném termínu dle uzavřené smlouvy.

 

 1. Doklady k předmětu Díla/ke hmotným složkám Služeb 

5.1. Spolu s předmětem Díla/případnými složkami Služeb (pokud se k uvedenému vztahují) je Zhotovitel povinen Objednateli předat doklady, které jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě o Dílo/Smlouvě o poskytování služeb. Pokud takové doklady nejsou ve Smlouvě výslovně uvedeny, je Zhotovitel povinen předat Objednateli předávací protokol k předmětu díla včetně případně uvedených vad.

 

 1. Provedení Díla 

6.1. Provádění Díla. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

 

6.2. Pokyny Objednatele. Zhotovitel je při určení způsobu provedení Díla a při vlastním provádění Díla vázán pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů Objednatele. Má-li Zhotovitel za to, že pokyn Objednatele je nevhodný a Objednatel písemně trvá na svém pokynu i přes upozornění Zhotovitele podle předchozí věty, může Zhotovitel odstoupit od Smlouvy o Dílo pouze tehdy, pokud by nemohl Dílo v důsledku pokynu Objednatele provést tak, aby mohlo sloužit dohodnutému popřípadě obvyklému účelu. 

 

6.3. Opatření věcí Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen opatřit věci, které jsou potřebné k provedení Díla a k jejichž opatření není podle Smlouvy o Dílo zavázán Objednatel. 

 

6.4. Opatření věcí Objednatelem. Jestliže je Objednatel dle Smlouvy o Dílo povinen opatřit věci k provedení Díla, je povinen předat Zhotoviteli tyto věci ve lhůtě určené ve Smlouvě o Dílo, jinak ve lhůtě 14 dnů od Doručení písemné výzvy Zhotovitele k předání těchto věcí. 

 

6.5. Práva duševního vlastnictví. Je-li předmětem Díla výsledek činnosti, který je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, bude uzavřena mezi stranami samostatná smlouva za účelem řešení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Objednatel bere na vědomí, že návrh expozice (vizualizace), který se poskytuje  Objednateli, se považuje za výsledek činnosti Zhotovitele a je autorským dílem, který je chráněn ve smyslu přísl. právních předpisů. V případě zneužití je zhotovitel požadovat náhradu škody tím způsobenou. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že bude ze strany Zhotovitele zjištěno (a to i v případě, že nebude mezi stranami uzavřena finální smlouva o dílo/poskytování Služeb), že ze strany Objednatele či na pokyn Objednatele třetí stranou byl použit návrh expozice či jeho jednotlivé prvky designu Dodavatele, který byl vypracován ze strany Dodavatele a poskytnut Objednateli, bere Objednatel na vědomí, že je Dodavatel oprávněn požadovat smluvní pokutu až do výše 100.000,- Kč, a to i opakovaně za každé jednotlivé porušení tohoto ustanovení. Zároveň je oprávněn Dodavatel požadovat náhradu škody tímto jednáním způsobenou.

 

 1. Provádění Díla 

7.1. Nevhodné věci. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Má-li Zhotovitel za to, že věci předané Objednatelem jsou pro provádění Díla nevhodné a Objednatel písemně trvá na použití těchto věcí i přes upozornění Zhotovitele podle předchozí věty, může Zhotovitel odstoupit od Smlouvy o Dílo bez dalšího.

 

 1. Místo předání předmětu Díla/poskytování Služeb

8.1. Místo předání/poskytování Služeb. Nestanoví-li Smlouva o Dílo/poskytování služeb jinak a neurčí-li Zhotovitel jiné místo předání, považuje se za místo poskytování služeb/provádění Díla sídlo zhotovitele. 1. Termín plnění 

9.1. Termín plnění předmětu díla/předání díla/poskytování služeb se sjednává vždy individuálně v každém jednotlivém případě na základě písemně uzavřené smlouvy/objednávky.  1. Odpovědnost za vady Díla/Služeb 

Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Objednatel je povinen dílo/případně složky služeb bezprostředně po převzetí prohlédnout, přezkoušet a následně okamžitě písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady při předání Díla/Služeb, tj. záznamem do předávacího protokolu. V případě, že bude předáno dílo na základě písemného předávacího protokolu bez záznamu, má se zato, že dílo bylo předáno bez vad. V případě, že objednatel odmítne dílo/službu převzít, přestože Dílo splňuje účel, pro které bylo vyrobeno, nebo se k předání nedostaví, má se zato, že dílo bylo předáno bez vad, řádně a včas.

 

V případě výskytu vady po předání díla/služby, kterou nebylo možné při řádné péči zjistit při předání, je Objednatel povinen případnou vadu zdokumentovat, a včetně popisu zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli prostřednictvím elektronické pošty na za tímto účelem vytvořenou speciální E-mailovou adresu info@bbkovo.cz  tak, aby Dodavatel mohl bez zbytečného odkladu vyhodnotit efektivnost odstranění uvedené vady. 1. Cena za provedení Díla/poskytování Služeb 

11.1. Výše ceny za provedení Díla/poskytování Služeb. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo/Služby stanovenou v každé jednotlivé smlouvě. 

 

11.2. Originál faktury. Úhradu ceny za provedení Díla/Služby bezhotovostním bankovním převodem provede Objednatel na základě faktury. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, v platném znění, s tím, aby si vzájemně vystavovaly a zasílaly daňové doklady v elektronické podobě, avšak na speciálně vytvořenou E-mailovou adresu:  invoice@exposale.cz

 

11.3. Některé náležitosti faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu, a to zejména nikoliv však výlučně: 

 1. a) číslo objednávky; 
 2. b) označení a specifikace předmětu Díla/Služby; 
 3. c) číslo zakázky,

d)fakturační adresa,

 1. e) cenu za provedení Díla/poskytované Služby

 

11.4. Lhůta splatnosti zálohových faktur a faktur se stanovuje v délce 7 kalendářních dní od vystavení, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak. Uhrazením příslušné platby bezhotovostním převodem se rozumí okamžik připsání úplné částky na účet Zhotovitele. Toto však neplatí u plateb, které byly zaslány s chybnými údaji platby (např. nesprávný variabilní symbol nebo nesprávná částka). V tomto případě se za datum úhrady příslušné platby považuje den identifikace takové platby ze strany Zhotovitele. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavených faktur, je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

 

Je-li sjednána úhrada ceny díla ve splátkách dle splátkového kalendáře, stává se celý zbytek závazku Objednatele splatným, okamžikem prodlení Objednatele s úhradou jakékoli splátky.

 

V případě, že dílo není realizováno pro porušení povinnosti Objednatele poskytovat Zhotoviteli součinnost (zejm. odmítnutí předání díla nebo jeho části, účelové bránění v realizaci díla, atd.), je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% smluvní ceny. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu škody. 

 

V případě prodlení Objednatele s úhradou zálohové faktury či řádné faktury dle fakturačních údajů ve lhůtě splatnosti bere Objednatel na vědomí, že Zhotovitel není povinen započít s prováděním Díla do doby řádné úhrady dle vystavené faktury, přičemž prodlení Zhotovitele s plněním dle uzavřené smlouvy se v takovém případě nepovažuje za porušení smluvních podmínek.

 

11.4. Započítávání pohledávek. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Objednatele ze Smlouvy o Dílo/poskytování Služeb či těchto VOP či v souvislosti s nimi jakékoli své či postoupením nabyté, splatné i nesplatné, promlčené i nepromlčené pohledávky za Objednatelem. Objednatel není oprávněn provést jednostranné započtení proti pohledávkám Zhotovitele ze Smlouvy o Dílo/o poskytování služeb či těchto VOP nebo v souvislosti s nimi. 

 

11.5. Postoupení pohledávek Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky za Objednatelem ze Smlouvy o Dílo/o poskytování služeb či těchto VOP i bez uděleného souhlasu Objednatele.

 

11.6. Postoupení smlouvy Objednatelem. Objednatel není oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy o Dílo/o poskytování služeb nebo její části na třetí osobu. 1. Ukončení Smlouvy o Dílo/ Smlouvy o poskytování služeb

12.1. Odstoupení od Smlouvy. Nestanoví-li Smlouva nebo tyto VOP jinak, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o Dílo pouze za podmínek stanovených v souladu s právními předpisy České republiky, zejména je každá smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení úpadku na majetek smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

 

12.2. Jestliže zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti podle Smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost včetně uvedení důvodů Objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, či předčasném ukončení Smlouvy. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Jestliže v důsledku okolností vyšší moci dojde k následkům podle shora uvedeného a takové následky trvají nejméně 30 dnů, je každá ze smluvních stran oprávněna ukončit tuto smlouvu písemným oznámením straně druhé.

 

Termín vyšší moc znamená zejména následující události: válka či nepřátelství, nepokoje či občanská vzpoura, státní intervence všeho druhu, bouře, povodeň, oheň či jiná katastrofa a okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy.

 

V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu informovat.

 

12.3. Veškeré následky odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními NOZ s tím, že bez ohledu na to, která smluvní strana od smlouvy odstoupila, náleží Zhotoviteli cena, na kterou má nárok na základě Smlouvy o dílo/o poskytnuté služeb. 

 

12.4. V případě ukončení Smlouvy Objednatelem tento je povinen převzít a uhradit části díla funkčně dokončené a schopné dílčího provozu či postačující svému účelu.

 

12.5. Předčasné ukončení této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před ukončením smlouvy. 

 

12.6. V případě, že na straně zhotovitele v průběhu platnosti Smlouvy je i) zahájeno insolvenční řízení ii) nebo je prohlášen úpadek Zhotovitele, dohodly se smluvní strany, že doplatek ceny díla je slevou z ceny díla v důsledku nemožnosti zhotovitele plnit povinnosti ze Smlouvy (zejména provádět odstraňování vad v záruční době). Proti nároku na zaplacení ceny za dílo (např. doplatek zádržného) okamžikem i) zahájení insolvenční řízení ii) nebo prohlášením úpadku zhotovitele, se započítává sleva z ceny díla na doplatek ceny. 1. Zástupci stran

13.1. Osoby, které jsou oprávněny jednat za objednatele a zhotovitele v technicko-organizačních otázkách spojených s plněním jednotlivých práv a povinností ze smlouvy, tj. jednat ve věcech technických, jsou určeny ve Smlouvě. 

 

Jednáním ve věcech technických se rozumí především jednání ve věcech: 

 

operativního technického řízení činností při realizaci díla/provádění služeb, kontroly plnění podmínek pro provedení plateb, tj. kontrola obsahu faktur, soupisu provedených prací a ostatních podkladů pro zaplacení provedených prací, podepisování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části, odsouhlasení dokumentace potřebné pro provedení díla, kterou zpracovává zhotovitel, aktualizace časového harmonogramu plnění

 

Ve věcech smluvních, tj. zejména ve věcech: 

změn smlouvy formou dodatků, odstoupení od smlouvy, uplatňování smluvních pokut a náhrady škody, uzavírání smírů, narovnání a dohod o vypořádání, jednají za smluvní strany osoby oprávněné zastupovat smluvní strany navenek jako statutární orgán  Smlouvu, popř. osoby, které byly pro jednání v těchto věcech výslovně určeny ve Smlouvě.

 

 1. Doručování

Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně budou zasílány doporučenou poštou na adresu uvedenou ve Smlouvě pro zasílání korespondence nebo elektronickou poštou na E-mailovou adresu určenou v každé samostatné Smlouvě, případně prostřednictvím datové zprávy doručované do datové schránky každé ze smluvních stran. Tyto písemnosti mohou být též doručeny formou osobního předání určeným zástupcům smluvních stran. V případě osobního předání musí být o tomto doručení sepsán a podepsán zápis s uvedením druhu předávaných podkladů, počtu stránek, osoby předávající a přebírající a data předání a převzetí.

 

Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu svého sídla případně adresy pro zasílání korespondence. Písemnost se považuje za doručenou, jakmile druhá smluvní strana písemnost převezme nebo jakmile byla vrácena odesílající smluvní straně jako nedoručitelná anebo smluvní strana svým jednáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařila. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže smluvní strana přijetí písemnosti odmítne. 1. Duševní vlastnictví

V případě, že součástí dodávky a/nebo provedení Díla je předmět chráněný právem duševního vlastnictví, nedochází dodávkou Díla k převodu práva duševního vlastnictví ze strany Zhotovitele na Objednatele. Dodávkou Díla nedochází ani ke zřízení spoluvlastnictví předmětu duševního vlastnictví mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

 

 Pokud je součástí dodávky Díla počítačový program, je Zhotovitel osobou oprávněnou k výkonu autorských práv

vztahujících se k počítačovému programu.  Pokud je součástí dodávky Díla počítačový program, poskytuje Zhotovitel Objednateli nevýhradní licenci k užívání počítačového programu v souvislosti s užíváním předmětu Díla. Objednatel není oprávněn poskytovat žádné další sublicence bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.

 

 Licence poskytovaná k počítačovému programu je poskytována jako licence časově omezená na dobu, po kterou

je Objednatelem předmět Díla užíván, není-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak. 1. Odpovědnost za škodu 

16.1. Zhotovitel není povinen hradit nepřímé a následné škody vzniklé porušením povinnosti v souvislosti se smlouvou. Za nepřímé a následní škody se považují zejména: ušlý zisk, náklady spojené s užíváním věci, náklady kapitálu, škody vzniklé jako následek pozdního dokončení, předání a převzetí díla, nedosažení plné shody díla se smlouvou, nedosažených zaručených parametrů díla apod. Celková souhrnná povinnost zhotovitele k náhradě veškeré škody včetně smluvních pokut a dalších nároků objednatele vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností zhotovitele nesmí v žádném případě převyšovat maximální částku ve výši 50 % celkové ceny díla bez DPH.

 

 1. Změna 

17.2. Změna okolností.  Objednatel   na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 1766 Občanského zákoníku. 

 

17.3. Zhotovitel je oprávněn ke změně těchto obchodních podmínek na základě oznámení druhé straně o jejich změně ve smyslu ust. § 1752 NOZ písemnou formou. Změna VOP je však možná pouze přiměřeným způsobem, která však neovlivní podstatným způsobem již uzavřenou smlouvu mezi stranami tak, aby došlo ke změně charakteru poskytovaných plnění  a jejich podstatných podmínek plnění. V případě takové změny je oprávněn objednatel takovou změnu na základě písemného odmítnutí doručeného zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení změny VOP odmítnout. V případě, že tak v poskytnuté lhůtě neučiní, považuje se uvedené za přijetí změny VOP.

 

 1. Obchodní tajemství 

18.1. Veškeré informace poskytnuté mezi stranami se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Strany se zavazují, že nebudou informovat třetí osoby o existenci a o obsahu jakékoliv smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu Zhotovitele poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují k jakékoliv smlouvě mezi Objednatelem a Zhotovitelem, která mu již byla a/nebo bude Zhotovitelem předána nebo jinak zpřístupněna. 

 

18.2. V případě porušení povinností stanovených v čl. 18.1 těchto VOP, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností, a to i opakovaně. 

 

18.3. Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení jakékoliv smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

 

 1. Rozhodné právo 

19.1. Rozhodné právo. Práva a povinnosti smluvních stran včetně uzavření Smlouvy o Dílo/Smlouvy o poskytování služeb, její platnosti a účinnosti se řídí právním řádem České republiky. 

 

19.2. Občanský zákoník. Občanským zákoníkem se v těchto Obchodních podmínkách rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 1. Salvátorská klauzule

21.1. Salvátorská klauzule. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy o Dílo nebo těchto VOP neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy o Dílo/Smlouvy o poskytování služeb nebo těchto VOP. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení. 

 

 1. Délka promlčecí lhůty 

22.1. Délka promlčecí lhůty. Nevyplývá-li ze Smlouvy o Dílo/Smlouvy o poskytování služeb něco jiného, činí délka promlčecí lhůty pro obě smluvní strany 3 roky. 


23. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.bbkovo.cz  a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce oběma smluvním stranám. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách shora uvedených ve verzi, která je platná ke dni uzavření jednotlivé smlouvy. Uzavřením každé jednotlivé smlouvy smluvní strany potvrzují, že se seznámily s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky jsou smluvní strany dostatečným způsobem před vlastním zavřením smlouvy upozorněny a má možnost se s nimi seznámit.

Kontaktní formulář

BBkovo ikona 30 let

30 let na trhu

BBkovo ikona na míru

výroba na míru

BBkovo ikona komplexní řešení

komplexní služby

BBkovo ikona 5 let certifikace

certifikace